Studijní texty

Studijní texty pro kurzy profesní kvalifikace knihovník dle Národní soustavy kvalifikací.

Studijní texty pro kurzy profesní kvalifikace knihovník (vysokoškolská úroveň č. 6) 

Akviziční činnosti v knihovnách

Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení

Odborná komunikace (včetně cizojazyčné) se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách

Organizace revize knihovního fondu

Orientace v aktuálně vydávaných titulech

Orientace na knižním trhu a v produkci ostatních informačních zdrojů

Orientace ve specializovaných elektronických informačních zdrojích

Ovládání automatizovaného knihovního systému

Poskytování bibliografických a rešeršních služeb ze specializovaných zdrojů v knihovnách

Poskytování meziknihovních a dodávacích služeb v knihovnách

Preventivní péče o knihovní fondy

Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním nebo specializovaným fondem s regionální působností

Správa a organizace fondů

Vyhledávání bibliografických a faktografických informací ze specializovaných zdrojů a jejich ověřování

Vytváření bibliografických a faktografických databází

Vytváření koncepce obsahu a systému stavění, správa a organizace specializovaných (dílčích) knihovních fondů a studoven v knihovnách

Zpracování koncepcí, plánů a programů v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systém

Zpracování věcného katalogizačního záznamu cizojazyčného dokumentu dle platných standardů

Zpracování jmenného katalogizačního záznamu cizojazyčného dokumentu dle platných standardů

Zpracování katalogizačních záznamů na analytické úrovni dle platných standardů

Zpracování statistických ukazatelů výkonů knihoven včetně kontroly, analýzy a komparace dat

Příprava projektů a žádostí o dotace do národních programů podpory veřejných knihovnických a informačních služeb

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven

Zpracování koncepce a systému aktivit k podpoře dětského čtenářství v knihovně

Zpracování koncepce a systému informační výchovy dětí a mládeže v knihovně

Správa automatizovaného knihovního systému

Koncipování obsahu digitální knihovny

Organizace digitálního zpracování dokumentů

Vytváření databází digitálních dat

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím Mgr. Radku Krejčí, e-mail: krejci@svkos.cz

Studijní texty (středoškolská úroveň)   

Učební texty pro středoškolskou úroveň profese knihovník pro vás připravila Moravská zemská knihovna v Brně.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím Mgr. Adélu Dilhofovou, e-mail: dilhofova@mzk.cz

 

Studijní texty Knihovník v knihovně pro děti (středoškolská úroveň)

Studijní materiály pro středoškolskou úroveň profese Knihovník v knihovně pro děti pro vás připravila Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím Mgr. Gabrielu Obstovou, obstova@kjm.cz

 

loga

Projekty jsou realizovány za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven (VISK 1).

 

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 01.02.2020
Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě