Studijní texty

Studijní texty pro kurzy profesní kvalifikace knihovník dle Národní soustavy kvalifikací.

Studijní texty pro kurzy profesní kvalifikace knihovník (vysokoškolská úroveň č. 6) 

Akviziční činnosti v knihovnách

Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení

Odborná komunikace (včetně cizojazyčné) se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách

Organizace revize knihovního fondu

Orientace v aktuálně vydávaných titulech

Orientace na knižním trhu a v produkci ostatních informačních zdrojů

Orientace ve specializovaných elektronických informačních zdrojích

Ovládání automatizovaného knihovního systému

Poskytování bibliografických a rešeršních služeb ze specializovaných zdrojů v knihovnách

Poskytování meziknihovních a dodávacích služeb v knihovnách

Preventivní péče o knihovní fondy

Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním nebo specializovaným fondem s regionální působností

Správa a organizace fondů

Vyhledávání bibliografických a faktografických informací ze specializovaných zdrojů a jejich ověřování

Vytváření bibliografických a faktografických databází

Vytváření koncepce obsahu a systému stavění, správa a organizace specializovaných (dílčích) knihovních fondů a studoven v knihovnách

Zpracování koncepcí, plánů a programů v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systém

Zpracování věcného katalogizačního záznamu cizojazyčného dokumentu dle platných standardů

Zpracování jmenného katalogizačního záznamu cizojazyčného dokumentu dle platných standardů

Zpracování katalogizačních záznamů na analytické úrovni dle platných standardů

Příprava a zajištění vzdělávacích aktivit pro pracovníky knihoven

Zpracování statistických ukazatelů výkonů knihoven včetně kontroly, analýzy a komparace dat

Příprava projektů a žádostí o dotace do národních programů podpory veřejných knihovnických a informačních služeb

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven

Zpracování koncepce a systému aktivit k podpoře dětského čtenářství v knihovně

Zpracování koncepce a systému informační výchovy dětí a mládeže v knihovně

Správa automatizovaného knihovního systému

Koncipování obsahu digitální knihovny

Organizace digitálního zpracování dokumentů

Vytváření databází digitálních dat

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím Mgr. Radku Krejčí, e-mail: radka.krejci@msvk.cz

Studijní texty (středoškolská úroveň)   

Učební texty pro středoškolskou úroveň profese knihovník pro vás připravila Moravská zemská knihovna v Brně.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím Mgr. Adélu Dilhofovou, e-mail: dilhofova@mzk.cz

 

Studijní texty Knihovník v knihovně pro děti (středoškolská úroveň)

Studijní materiály pro středoškolskou úroveň profese Knihovník v knihovně pro děti pro vás připravila Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím Mgr. Gabrielu Obstovou, obstova@kjm.cz

 

loga

Projekty jsou realizovány za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven (VISK 1).

Datum poslední aktualizace: 26.07.2021
Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě