Informace dle zákonů

Informace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele: www.msk.cz/verejna_sprava/

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace (dále MSVK) je krajskou knihovnou dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovního zákona).

Hlavním účelem jejího zřízení je:

 • uspokojování informačních potřeb občanů a institucí,
 • rozvíjení vzdělanostní a kulturní úrovně občanů,
 • uchovávání národního kulturního dědictví.

Knihovna vykonává širokou škálu aktivit, v nichž představuje:

 • garanta za trvalé uchovávání, bibliografické zpracovávání a zpřístupňování dokumentů publikovaných v Moravskoslezském kraji,
 • centrum Moravskoslezského kraje pro získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování rozsáhlého knihovního fondu české odborné neperiodické literatury, veškerých českých časopisů a novin, tuzemských norem, patentových spisů, dále dle finančních možností zahraničních odborných publikací a dalších typů dokumentů,
 • místo přístupu k českým i zahraničním vzdáleným elektronickým informačním zdrojům - bibliografickým a faktografickým databázím, plnotextovým dokumentům,
 • krajské centrum meziknihovních služeb,
 • garanta regionálních funkcí knihoven v kraji,
 • organizátora vzdělávacích akcí pro pracovníky knihoven a informačních pracovišť v kraji,
 • prostor k celoživotnímu vzdělávání občanů.

Činnost MSVK zajišťuje 8 oddělení: automatizace, akvizice knihovního fondu, bibliografie, ekonomiky a provozu, knihovních služeb, ústřední půjčovny, speciálních fondů, zpracování knihovního fondu.

Pracoviště poskytující služby uživatelům jsou umístěna takto:

 • Prokešovo nám. č. 9 (pravé křídlo Nové radnice): registrace uživatelů, pracoviště bibliograficko-informační služby (poradna), půjčovna, půjčovna seriálů, studovna, německá studovna, oddělení bibliografie včetně multimediální studovny, pracoviště meziknihovní služby a cirkulace časopisů, reprografická dílna.
 • Prokešovo nám. č. 7 (levé křídlo Nové radnice): půjčovna a studovna speciálních fondů.
 • Prokešovo nám. č. 2: služby knihovnám včetně regionálního výukového centra.

Výčet služeb MSVK a podmínek, za kterých jsou poskytovány (včetně poplatků za některé služby), je uveden v Knihovním řádu, který je k dispozici na všech pracovištích obsluhujících uživatele MSVK.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace neobdržela v roce 2019 žádnou žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona.

3. ledna 2020
PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., ředitelka MSVK


Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace neobdržela v roce 2018 žádnou žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona.

3. ledna 2019
PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., ředitelka MSVK


Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace neobdržela v roce 2017 žádnou žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona.

3. ledna 2018
PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., ředitelka MSVK


Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace neobdržela v roce 2016 žádnou žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona.

3. ledna 2017
Ing. Lea Prchalová, ředitelka MSVK


Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace obdržela v roce 2015 jednu žádost o informaci (týkající se počtu pracovníků zaměstnaných v jednotlivých odděleních MSVK) ve smyslu výše citovaného zákona, a to dne 23. 9. 2015. Dotaz byl zodpovězen 24. 9. 2015.

4. ledna 2016
Ing. Lea Prchalová, ředitelka MSVK


Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti či jiná dožádání (dále žádosti) ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím lze podat na pracovišti bibliograficko-informační služby v oddělení služeb čtenářům. Knihovník sloužící v době podání žádosti zaeviduje přijatou žádost a předá k vyřízení na sekretariát knihovny. Požadovaná informace bude poskytnuta do 15 dnů od přijetí či upřesnění žádosti. Případný opravný prostředek proti rozhodnutí MSVK lze podat na pracovišti bibliograficko-informační služby, a to bez zvláštního formuláře.

MSVK má právo na úhradu nákladů spojených s vyřizováním žádosti ve výši doložitelné ze strany MSVK.

Ing. Lea Prchalová, ředitelka MSVK

 

Datum poslední aktualizace: 18.03.2020
Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě