Informace dle zákonů

Informace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele: www.msk.cz/verejna_sprava/

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace (dále MSVK) je krajskou knihovnou dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovního zákona).

Hlavním účelem jejího zřízení je:

 • uspokojování informačních potřeb občanů a institucí,
 • rozvíjení vzdělanostní a kulturní úrovně občanů,
 • uchovávání národního kulturního dědictví.

Knihovna vykonává širokou škálu aktivit, v nichž představuje:

 • garanta za trvalé uchovávání, bibliografické zpracovávání a zpřístupňování dokumentů publikovaných v Moravskoslezském kraji,
 • centrum Moravskoslezského kraje pro získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování rozsáhlého knihovního fondu české odborné neperiodické literatury, veškerých českých časopisů a novin, tuzemských norem, patentových spisů, dále dle finančních možností zahraničních odborných publikací a dalších typů dokumentů,
 • místo přístupu k českým i zahraničním vzdáleným elektronickým informačním zdrojům - bibliografickým a faktografickým databázím, plnotextovým dokumentům,
 • krajské centrum meziknihovních služeb,
 • garanta regionálních funkcí knihoven v kraji,
 • organizátora vzdělávacích akcí pro pracovníky knihoven a informačních pracovišť v kraji,
 • prostor k celoživotnímu vzdělávání občanů.

Činnost MSVK zajišťuje 8 oddělení: automatizace, akvizice knihovního fondu, bibliografie, ekonomiky a provozu, knihovních služeb, ústřední půjčovny, speciálních fondů, zpracování knihovního fondu.

Pracoviště poskytující služby uživatelům jsou umístěna takto:

 • Prokešovo nám. č. 9 (pravé křídlo Nové radnice): registrace uživatelů, pracoviště bibliograficko-informační služby (poradna), půjčovna, půjčovna seriálů, studovna, německá studovna, oddělení bibliografie včetně multimediální studovny, pracoviště meziknihovní služby a cirkulace časopisů, reprografická dílna.
 • Prokešovo nám. č. 7 (levé křídlo Nové radnice): půjčovna a studovna speciálních fondů.
 • Prokešovo nám. č. 2: služby knihovnám včetně regionálního výukového centra.

Výčet služeb MSVK a podmínek, za kterých jsou poskytovány (včetně poplatků za některé služby), je uveden v Knihovním řádu, který je k dispozici na všech pracovištích obsluhujících uživatele MSVK.

Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti či jiná dožádání (dále žádosti) ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím lze podat na pracovišti bibliograficko-informační služby v oddělení služeb čtenářům. Knihovník sloužící v době podání žádosti zaeviduje přijatou žádost a předá k vyřízení na sekretariát knihovny. Požadovaná informace bude poskytnuta do 15 dnů od přijetí či upřesnění žádosti. Případný opravný prostředek proti rozhodnutí MSVK lze podat na pracovišti bibliograficko-informační služby, a to bez zvláštního formuláře.

MSVK má právo na úhradu nákladů spojených s vyřizováním žádosti ve výši doložitelné ze strany MSVK.

Ing. Lea Prchalová, ředitelka MSVK


Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace obdržela v roce 2015 jednu žádost o informaci (týkající se počtu pracovníků zaměstnaných v jednotlivých odděleních MSVK) ve smyslu výše citovaného zákona, a to dne 23. 9. 2015. Dotaz byl zodpovězen 24. 9. 2015.

4. ledna 2016
Ing. Lea Prchalová, ředitelka MSVK


Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace neobdržela v roce 2016 žádnou žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona.

3. ledna 2017
Ing. Lea Prchalová, ředitelka MSVK


Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace neobdržela v roce 2017 žádnou žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona.

3. ledna 2018
PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., ředitelka MSVK


Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace neobdržela v roce 2018 žádnou žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona.

3. ledna 2019
PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., ředitelka MSVK

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace neobdržela v roce 2019 žádnou žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona.

3. ledna 2020
PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., ředitelka MSVK

Datum poslední aktualizace: 11.02.2020
Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě