Historie knihovny

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě byla založena jako Státní studijní knihovna na základě výnosu ministra školství, věd a umění ze dne 5. 2. 1951 (oznámení o vzniku nové knihovny). V letech 1954 až 2000 nesla název Státní vědecká knihovna v Ostravě. V červenci 2001 proběhl převod knihovny z péče Ministerstva kultury na Moravskoslezský kraj. V září 2001 byl usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválen nový název - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, nyní Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace. Knihovna převzala funkce krajské knihovny - podle § 11 zákona 257/2001 Sb., Knihovního zákona, a proto od roku 2002 ve své činnosti klade velký důraz také na regionální funkce a na regionální informace.

Při založení bylo knihovně určeno speciální zaměření na obory hornictví a hutnictví k zajišťování informačních potřeb Čech a Moravy. Základem knihovního fondu se stal vytříděný fond Technické knihovny Průmyslového muzea, dary Vysoké školy báňské, Národního technického muzea v Praze, Knihovny vysokých škol technických, ministerstev a některých podniků. V prvních letech své existence byla specializace knihovny rozšířena o polonika. Kromě příbuzných technických oborů, zejména strojírenství, byla značná váha přikládána i hygieně práce a pracovnímu lékařství. Během svého vývoje se knihovna otevírala stále širším vrstvám uživatelů. Tlak informačního prostředí a přiznání práva na povinný výtisk československých publikací v roce 1964 přispělo k profilaci univerzálního fondu naší vědecké knihovny, která trvá do současnosti.  

Významná data v historii knihovny

Období 1951-1989

1951
1. 1. – oficiální datum vzniku Státní studijní knihovny v Ostravě, knihovna je umístěna v pravém křídle Nové radnice (provizorně na pět až deset let), na konci roku má již 25 000 zpracovaných knihovních jednotek

1952
Zahájena linka zpracování knihovního fondu a tvorba bibliografií a rešerší.

1953
Knihovna má již tři oddělení: služby čtenářům, bibliotéčně technické služby, hospodářsko-správní oddělení.

1954
Zaveden název Státní vědecká knihovna.

1955
V rámci reorganizace má knihovna již 6 oddělení.

1956
Počátek mezinárodní výměny publikací.

1957
Poprvé uspořádán jednoroční odborný knihovnický kurz, tradice vzdělávání knihovníků pokračuje nepřerušena dodnes.

1958
Fond začal být doplňován firemní literaturou, která byla v následujících letech pravidelně půjčována čtenářům.

1961
Ukončeno řízení ministerstvem, statut knihovny vydává Severomoravský krajský národní výbor, budování univerzálního fondu.

1963
Zavedena cirkulace odborných lékařských časopisů, která byla hojně využívána.

1964
Na základě zákonné úpravy získáno „právo povinného výtisku“.

1969
Knihovně jsou přiděleny přízemní místnosti v levém křídle Nové radnice a vzniká zde samostatné oddělení speciálních fondů.

1970
První využití výpočetní techniky v knihovně, systém ASI OBIS OKD byl použit pro soupis bibliografických zpravodajů.

1973
Započata výstavba odlehčovacího skladiště na Macharově ulici v Ostravě-Přívozu.

1978
Ze SVK Olomouc je delimitován Krajský kabinet knihovnictví (péče o veřejné knihovny v kraji) a z Knihovny města Ostravy tzv. krajská katalogizace (nejrozsáhlejší v republice).

1982
Dokončení druhé budovy odlehčovacích skladů v Ostravě-Přívozu.

Období 1990-2000

1990
Zrušení cenzury - vrácení prohibit do fondu a čtenářských katalogů.

1991
Začátek automatizace - systém evidence uživatelů a automatizované zpracovávání firemní literatury.

1992
Zřizovatelem knihovny se opět stává ministerstvo kultury.

1993
Knihovna přechází z rozpočtové na příspěvkovou formu hospodaření; pro finanční nesnáze pokračuje redukce počtu zaměstnanců.

1995
Zřízeny stanice OPAC (online katalog pro čtenáře), připojení k síti internet – dvě stanice vyhrazeny uživatelům.

1996
Ztráta práva celostátního povinného výtisku neperiodické literatury, získáno pouze právo na regionální povinný výtisk z moravských a slezských okresů.

1997
Záplavy v červenci postihly i suterénní prostory v levém křídle Nové radnice (zatopeny všechny patenty a cca 8.000 svazků knih).

2000
Díky státním dotacím z MŠMT zpřístupněny zahraniční bibliografické databáze, např. EBSCO, ScienceDirect, později Web of Knowledge a další; nové regionální školicí centrum.

Období od roku 2001

2001
Knihovna přechází k 1. 7. pod zřizování Moravskoslezským krajem, 27. 9. 2001 je schválen nový název – Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.

2001
Goethe-Institut Prag si vybral knihovnu za partnerskou knihovnu.

2002
Knihovna začíná plnit nové povinnosti plynoucí z knihovního zákona – výkon regionálních funkcí.

2004
Proběhla veřejná soutěž o návrh na zpracování řešení novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, zvítězil projekt architektů Kuby a Pilaře.

2005
Zakoupen planetární skener a zřízeno pracoviště pro digitalizaci vzácných regionálních dokumentů na papírových nosičích, vzniká Digitální knihovna MSK.

2006
Do publikací začaly být vkládány magnetické pásky a současně identifikační čipy; přístup na internet je pro návštěvníky knihovny bezplatný.

2007
Mimořádná pozornost je věnována ekologické výchově, rozhodnuto o specializaci fondu na oblast ochrany životního prostředí; započato s budováním speciálního fondu pro zrakově a sluchově postižené; knihovní fond přesáhl 1 milion.

2008
Usnesením vlády ze dne 26. 3. 2008 schválena stavba nové knihovny, výběrové řízení na generálního dodavatele stavby však investor zrušil a stavba nebyla zahájena.

2009
Zakoupen a implementován nový automatizovaný knihovní systém Aleph s mnoha zlepšeními a novými funkcemi jak pro čtenáře, tak pro kooperaci i pro vnitřní chod knihovny.

2010
Uživatelé získali možnost vzdáleného přístupu k licencovaným elektronickým zdrojům (databázím).

2011
V Ostravě se koná 1. Letní knižní veletrh, jehož významným partnerem je knihovna.

2011 – 2012
Knihovna vydává v rámci projektu „E-knihy aneb nová výzva pro knihovny“ své první regionální elektronické knihy ve formátech pro čtečky e-books.

2012
Zakoupen bibliobox (umístěn před vchodem do knihovny), umožňující vrácení knih mimo půjčovní dobu.

2013
Knihovna se poprvé zapojila do Ostravské muzejní noci; zavedena nová služba uživatelům - elektronické dodávání dokumentů.

2014
Byla spuštěna nová verze Digitální knihovny Moravskoslezského kraje, která obsahuje více než půl milionu stran dokumentů; zavedení možnosti registrace uživatelů již od 12 let.

2015
Knihovna vydala první audioknihu v rámci nové edice Regionální audioknihy - Dědictví od Evy Tvrdé; zaveden platební terminál pro platbu veškerých poplatků.

2016
Zahájeno půjčování českých e-knih; bylo vybráno nové logo knihovny a zavádění jednotného vizuálního stylu; počátek vydávání elektronického newsletteru.

2017
Knihovna iniciovala vznik Festivalu ostravských knihoven (celoostravská akce propagující různé typy knihoven); pořízena stolní kamerová lupa a samoobslužný digitální skener; první účast knihovny v celostátních akcích Noc vědců a Týden vědy a techniky AV ČR; zahájení klubové vzdělávací činnosti v rámci projektu Erasmus+.

2018
Velká rekonstrukce půjčovny a vstupních prostor; vytvořena putovní výstava k 100. výročí republiky a knihovního zákona.
Datum poslední aktualizace: 21.08.2019
Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě