Oceňování knihoven

Knihovnická K2 - Knihovna Moravskoslezského kraje a Knihovník/knihovnice Moravskoslezského kraje 

Vedení Moravskoslezského kraje společně s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě si je vědomo důležitosti a společenského významu veřejných knihoven a práce jejich odborného personálu i zodpovědnosti zřizovatele. Proto v souladu s koncepcí Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou každoročně oceňují práci veřejných knihoven v kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a také mimořádný přínos jednotlivců k rozvoji oboru.

Účelem ceny Knihovnická K2 je podpora aktivních knihovníků a veřejných knihoven působících v Moravskoslezském kraji a zároveň motivace nejen pro kolegy z oboru, ale také pro vedení obcí.

Výzva pro nominace na ceny Knihovnická K2 - Knihovna Moravskoslezského kraje 2021 

Nominace je možné zasílat na předepsaném tiskopise a v souladu se stanovenými kritérii, a to do 16. 7. 2021 poštou na adresu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, příspěvkové organizace, k rukám Mgr. Radky Krejčí a zároveň také naskenované na e-mail: radka.krejci@msvk.cz.

Dokumenty (ke stažení níže): ·        

Pravidla pro udělování ocenění „Knihovna Moravskoslezského kraje: Pravidla soutěže

Výzva k předkládání nominací na ocenění „Knihovnická K2“: Výzva k podávání nominací

Nominační formulář na ocenění „Knihovna Moravskoslezského kraje 2021“: Nominační formulář

 

Cena Ministerstva kultury: Knihovna roku 2021

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven bude udělena cen Knihovna roku 2021. Cena se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Více informací najdete na webu Ministerstva kultury.

 

Cena SKIP: Městská knihovna roku 2021

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje soutěž Městská knihovna roku 2021. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Medaile Z. V. Tobolky

Medaili uděluje Sdružení knihoven ČR a Nadace knihoven na základě návrhů členů SDRUK jedenkrát ročně u příležitosti konání konference Knihovny současnosti, a to ve dvou kategoriích:

 - za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví – 3 medaile

 - za celoživotní práci v českém knihovnictví – 1 medaile

Více informací najdete na webu SDRUKu - Medaile Z.V.Tobolky.

 

Cena SKIP: MARK 2021

SKIP ČR vyhlašuje již dvanáctý ročník soutěže pro nejlepší mladé pracovníky/ce knihoven a studenty/ky našeho oboru. Cena bude slavnostně předána spolu s cenou Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2021". Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven, případně studentů oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

Základní pravidla a podmínky soutěže:  

Vyhlašovatelem soutěže je SKIP ČR. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1.9. 2020 do 30.7.2021. Fyzická osoba navržená na ocenění musí: mít trvalý pobyt na území České republiky; dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2021.  

Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30.7.2021 v tištěné i elektronické podobě na níže uvedenou adresu:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Soutěž MARK 2019 Mariánské náměstí 190 110 00 Praha 1, e-mail: skip@nkp.cz

Cena SKIP: Knihovník Olomouckého a Moravskoslezského kraje 2021

Cílem soutěže je ocenit nejlepší knihovnice/ knihovníky působící na nejrůznějších pozicích (ve službách, akvizici, IT nebo managementu, kteří v období let 2020/2021 dosáhli nepřehlédnutelných výsledků ve své práci, např. realizovali nebo iniciovali mimořádný knihovnicko-informační nebo ediční počin, nebo se výrazně zasloužili o rozvoj oboru. Podmínkou je členství ve SKIP (individuální nebo institucionální).

Vyhlášení ceny SKIP Knihovník Olomouckého a Moravskoslezského kraje proběhne u příležitosti Dne knihovníků SKIP 10 dne 24. 11. 2021.

 

Cena SKIP: Cena českých knihovníků

Knihovnickou cenu uděluje výkonný výbor SKIP knihovníkům a informačním pracovníkům za dlouholetou vynikající činnost v oboru knihovnictví. Za tu se považuje zejména aktivita spojená s řízením, modernizací, automatizací a výstavbou knihoven a jejich sítí, odborná konzultační účast při projektování nových či rekonstrukci starších budov knihoven, dále vědeckovýzkumné práce v knihovnictví a ve výuce knihovnických znalostí, působení v knihovnických a informačních dobrovolných stavovských organizacích. Více informací.

Kamarádka knihovna 

SKIP a jeho Klub dětských knihoven každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší knihovnu pro děti Kamarádka knihovna. Podrobné informace k soutěži najdete na webu: www.kamaradkaknihovna.cz

 

Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě