Služby a akce pro školy

Pedagogům středních škol nabízíme možnost navštívit se svými třídami specializované semináře. Semináře se soustřeďují do několika tematických bloků: kybernetická, mediální a informační gramotnost, formální úprava textu, práce s moderními technologiemi a jazyková vybavenost.  

V případě zájmu o přednášku přímo ve vaší škole je potřeba učebna vybavená prezentační technikou. Tato varianta je možná u všech přednášek, pokud není uvedeno jinak. Délku i obsahovou náplň všech přednášek lze přizpůsobit požadavkům jednotlivých škol, případně propojit více akcí v průběhu jedné návštěvy.

  Nabídka pro školy

 

Seznámíme vaše studenty se zásadami kybernetické bezpečnosti  

Jsou vaši studenti na internetu v bezpečí? Uvědomují si základní rizika spojená např. s používáním soc. sítí?  

Kyberbezpečnost I – apky, socky, seznamky (základní) – Jak zacházet se svými osobními údaji a nestát se obětí kybernetické šikany. Jak přemýšlet o anonymitě na webu (a zda něco jako anonymita skutečně existuje). K čemu zavazují licenční podmínky na soc. sítích nebo při použití aplikací. Co je to IP adresa a jak funguje přenos dat na internetu. Co je to deepfake technologie a jak manipuluje s lidmi. Jak si vybírat hesla k uživatelským účtům a ověřovat jejich sílu. Pavlína Tassanyi ptassanyi@svkos.cz   

Kyberbezpečnost II – phishing, skimming, antiviry (pokročilejší) – Jak se neztratit v kyberprostoru (základní pojmy, kyberkriminalita). S jakými hrozbami se setkáme nejčastěji (veřejná wifi, hesla, osobní údaje). Jaké jsou nejčastější formy útoku (malware, phishing, skimming). Jak se bránit (antiviry, firewall, aktualizace…). Michaela Mrázová mrazova@svkos.cz  

 

Pomáháme vašim studentům v poučeném demokratickém rozhodování

Jak rozlišit pravdivé informace od těch nepravdivých v době, která umožňuje každému sdílet zprávy na internetu? Jak hodnotit věrohodnost zpravodajských sdělení v běžných médiích i na sociálních sítích? Mediální gramotnost představuje klíčovou kompetenci 21. století.

Mediální gramotnost – Jak ověřovat podezřelé zprávy pomocí specializovaných stránek a technik. Jak spolehlivě rozlišovat mezi zpravodajským a reklamním sdělením. Jak kriticky přemýšlet nad tím, zda vlastnictví médií ovlivňuje jejich nestrannost. Michaela Mrázová mrazova@svkos.cz

Jeden svět na školách – Aktivní diskuze s promítáním, lektor využívá techniky kritického myšlení. Témata z oblasti mediální gramotnosti, lidskoprávních záležitostí, ekologie, dějin. Michaela Mrázová mrazova@svkos.cz  

 

Pomáháme vašim studentům v akademickém úspěchu

Studenti se mnohdy setkávají s odborným textem až na vysokých školách, kde bakalářská / diplomová práce představuje častý důvod studijního nezdaru. Kvalitní příprava již na střední škole může pomoci těmto nezdarům předejít a připravit studenty na jejich budoucí akademickou či profesionální kariéru.

Píší vaši studenti ročníkovou, seminární nebo maturitní práci? Pomůžeme jim. Vaše studenty rádi proškolíme v těchto oblastech:

Výzkumná otázka, struktura a náležitosti odborného textu – Jak si dobře vybrat téma (specifikace, uchopení, zvládnu téma zpracovat?). Definice výzkumné otázky / stanovení hypotézy. Struktura práce (anatomie odborného textu). Jaký je rozdíl mezi anotací a abstraktem. Co se píše v úvodu a závěru a jak spolu souvisí. Členění práce na kapitoly. Pavlína Szöke szoke@svkos.cz   

Jak a kde hledat zdroje? – Jak a kde hledat odbornou literaturu nebo obrázky (licence na Googlu). Jaký je rozdíl mezi odborným a populárně naučným textem. CRAAP filtr – hodnocení informací z různých hledisek (příklady nevěrohodných informací a publikací). Nástroje pro vyhledávání a tvorbu dotazu (klíčová slova, operátory, uvozovky…). Online encyklopedie (Wikipedie, úskalí, výhody, hodnocení kvality, citování…). Google vs Google Scholar (techniky prohledávání, nastavení knihovních odkazů). Alternativní cesty k plným textům – pirátské weby. Repozitáře závěrečných prací a open source zdroje (DOAJ, DOAB, PLOS, Archive…). Zdroje knihovny (katalog, databáze). Pavlína Szöke szoke@svkos.cz

Jak správně citovat (a jak si to ulehčit) – Citování a parafrázování (výhody a nevýhody, jak to dělat správně). Citační metody a styly (rozdíly a použití). Jak si usnadnit citování pomocí citačních generátorů a manažerů (CitacePro, Zotero). Pavlína Szöke szoke@svkos.cz


Tento blok je koncipován primárně pro studenty, kteří skutečně píší nějakou kvalifikační práci vyžadující běžné náležitosti odborného textu (maturitní práce, SOČ, ...). Výběr tématu a struktura práce, vyhledávání zdrojů i citace jsou okruhy vyžadující (každý) minimálně 1 vyučovací hodinu. Načasování lekcí je zcela zásadní. Ideální je brát zřetel na fázi, ve které se studenti během svého psaní nacházejí tak, aby jim byly relevantní informace podány ve chvíli, kdy probíraný problém skutečně řeší.

 

Pomáháme vašim studentům s úpravou textu, učením a organizací práce

Word – Práce s textem (změna jeho vzhledu, přesun a kopírování). Odstavec a jeho formátování (zarovnání, řádkování). Nástroje pro usnadnění práce (kontrola pravopisu, automatické opravy). Vkládání a práce s různými typy objektů v textu (tabulky, kreslení a jiné grafické objekty). Globální nastavení dokumentu (okraje, orientace papíru, záhlaví, číslování). Použití a tvorba stylů v dokumentu. Číslování kapitol. Tvorba obsahu a jeho aktualizace. Členění dokumentu na oddíly. Michaela Mrázová mrazova@svkos.cz   

PowerPoint – Jak připravit opravdu dobrou prezentaci? Jak na barvy, fonty, rozložení snímků. Další programy pro tvorbu prezentací (Prezi, Canva…). Michaela Mrázová mrazova@svkos.cz 

Nejčastější pravopisné chyby – Mají vaši studenti problémy s pravopisem? Nevědí, kam napsat (nebo nenapsat) čárku? Velké písmeno? Jestli vybrat krátké i, či dlouhé í nebo zvolit předložku s, či z? Nechávají tyto předložky na koncích řádků a vůbec bojují s formální úpravou? Píšou tečku za "viz"?! Připravili jsme pro vás sérii lekcí, které můžete využít ať už jako kompletní soubor pravopisných (a některých gramatických) jevů, nebo jednotlivě, pokud chcete prohloubit znalosti pouze v konkrétní oblasti. Jakub Maruš marus@svkos.cz 

Myšlenkové mapy – Nástroj pro snadnější učení a pamatování si, příprava a realizace psaní odborného textu, organizace volného času. Michaela Mrázová mrazova@svkos.cz

 

S vašimi studenty otestujeme moderní technologie

Práce s 3D tiskárnou – Vysvětlení principů a technologií 3D tisku. Praktická ukázka 3D tiskárny, jak se připravuje model pro tisk a jak samotný tisk probíhá. Studentům také ukážeme konkrétní produkty 3D tisku. Pouze v MSVK. Kamila Konvičková konvickova@svkos.cz   

Roboti – Praktická ukázka práce s roboty, vysvětlení základních principů. Práce s mobilní aplikací pro ovládání robotů (na našich tabletech, popř. aplikaci lze nainstalovat i na vlastní mobilní zařízení studentů). Plnění zadaných úkolů (např. překážková dráha, naprogramování pohybu, interakce s robotem). Kamila Konvičková konvickova@svkos.cz    

 

Další nabídka seminářů a akcí

Promítání německého filmu – Ve spolupráci s Goethe-Institutem promítáme každý měsíc nový německý film v původním znění s titulky. Datum a čas si určíte vy podle svých potřeb. Můžeme s filmem přijet i za vámi. Součástí většiny filmů jsou pracovní listy v elektronické podobě. Tereza Tkačíková tkacikova@svkos.cz

Za tajemstvím písma a knihy – Dějiny písma a psacích potřeb, rukopisy a vynález knihtisku. Dana Podešvová poradna@svkos.cz 

Exkurze knihovnou – Jaké služby nabízíme studentům středních škol? Co u nás studenti najdou? Pouze v MSVK. Dana Podešvová poradna@svkos.cz 

 

Spolupracujte s námi

Spolupráce se středními školami je postavena na vzájemné informační a propagační podpoře obou smluvních stran. Jednou z výhod, kterou MSVK nabízí, je bezplatná registrace zaměstnanců vaší školy u nás v knihovně po celou dobu platnosti smlouvy. Všichni studenti do 18 let mají registraci zdarma. 

Získáte právo zasílat své návrhy a doporučení na doplnění fondu MSVK. Pokud vás naše nabídka zaujala, rádi se s Vámi osobně setkáme a sdělíme vám bližší informace a možnosti.

Více informací poskytne Mgr. Kamila Konvičková konvickova@svkos.cz, tel.: 596118881 kl. 234

Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě