Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   

Historia Biblioteki


Morawsko-Śląs­ka Biblioteka Naukowa w Ostrawie, organizacja budżetowa jest biblioteką wojewódzką, której organem założycielskim jest Województwo Morawsko-Śląskie. Jest publiczną biblioteką naukową posiadającą księgozbiór o charakterze uniwersalnym. Obecnie biblioteka udostępnia swoim czytelnikom tak czeską, jak i obcojęzyczną literaturę ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa została powołana do życia rozporządzeniem Ministerstwa Szkolnictwa, Nauki i Sztuki z dnia 5.2.1951. Nasza biblioteka kilkakrotnie zmieniała nazwę: najpierw była to Państwowa Biblioteka Studyjna (Státní studijní knihovna) w Ostrawie (1951-1953), potem Państwowa Biblioteka Naukowa (Státní vědecká knihovna) w Ostrawie (1954-2000). W 2001 roku Biblioteka znowu zmieniła nazwę na Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie (Moravskoslezská vědecká knihovna). Do 2000 roku biblioteka podlegała Ministerstwu Kultury, od 2001 roku nadzór i opiekę nad nią przejął samorząd Województwa Morawsko-Śląskiego. We wrześniu 2001 uchwałą Rady Województwa Morawsko-Śląskiego przyjęto nazwę Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie, organizacja budżetowa (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace). Zgodnie z Ustawą o bibliotekach (Nr. 2557/2001 Dziennika Ustaw), nasza biblioteka stała się centralną biblioteką dla regionu Morawsko-Śląskiego i z tego powodu szczególne znaczenie ma gromadzenie informacji regionalnych. Biblioteka przechowuje literaturę wydawaną w regionie, kontynuuje też tworzenie retrospektywnej bibliografii regionalnej oraz tworzy aktualne bibliografie regionalne dla całego byłego Województwa Północnomorawskiego (wcześniej wykonywała je Biblioteka Naukowa w Ołomuńcu).

W chwili powstania biblioteki podstawowym zadaniem było budowanie księgozbioru z zakresu górnictwa i hutnictwa na potrzeby Czech i Moraw. Zaczątkiem biblioteki stały się zbiory Biblioteki Technicznej Muzeum Pzemysłu oraz dary pochodzące od: Wyższej Szkoły Górniczej w Ostrawie, Narodowego Muzeum Technicznego, bibliotek wyższych uczelni technicznych, ministerstw i niektórych przedsiębiorstw. W pierwszszych latach istnienia specializacją biblioteki poszerzono o literaturę polską. Oprócz pokrewnych dziedzin technicznych, zwłaszcza inżynierii, biblioteka zaczęła gromadzić publikacje dotyczące higieny i medycyny pracy. Pozostałe dziedziny były podporządkowane potrzebom regionu. W latach 60-tych nasza biblioteka rozpoczęła budowanie księgozbioru uniwersalnego. Było to możliwe dzięki obowiązkowi dostarczania przez czechosłowackich wydawców jednego egzemplarza każdego druku nieodpłatnie naszej bibliotece (na podstawie Ustawy o egzemplarzu obowiązkowym z 1964 roku).

Wszystkie działy biblioteki mieściły się na parterze i magazyny książek w suterenie prawego skrzydła gmachu Nowego Ratusza aż do 1970 roku (choć miała to być lokalizacja prowizoryczna na okres 5-10 lat). Po rekonstrukcji w roku 1969 i po uzyskaniu dodatkowych pomieszczeń w lewym skrzydle Nowego Ratusza biblioteka mogła zaoferować bardziej specjalistyczne usługi, np. udostępniono dział zbiorów specjalnych. Niestety, trzeba stwierdzić, że z powodou braku pomieszczeń od tego czasu biblioteka nie mogła znacząco rozszerzyć zakresu usług. Zmiany miały tylko ograniczony charakter: w latach 70-tych udało się wybudować samodzielny budynek na magazyn książek w Ostrawie-Přívoz, a dla działu automatyzacji działań bibliotecznych i działu metodycznego wynajmowano dodatkowe pomieszczenie w różnych częściach Ostrawy.

W latach 90-tych biblioteka znacznie się zmieniła. Prawie wszystkie stanowiska pracy zostały skomputeryzowane i częściowo zmodernizowane. W 1999 roku w dziale bibliograficznym udostępniono czytelnię multimedialną, w której użytkownicy mogą korzystać ze źródeł elektronicznych. W 2000 roku na potrzeby Centrum szkoleniowego adaptowano pomieszczenia wyposażone w stacje komputerowe.

Biblioteka już od swojego powstania była biblioteką ogólnodostępną, przeznaczoną dla czytelników od lat 15tu. W przeszłości i obecnie wśród użytkowników przeważają studenci wyższych uczelni. W ostatnich latach przybywa użytkowników poszukujących w bibliotece informacji związanych z wykonywanym zawodem (ekonomia, prawo, handel, itp).

Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa, organizacja budżetowa nie służy wyłącznie użytkownikom, którzy mogą odwiedzić naszą bibliotekę osobiście. Może również spełnić potrzeby zainteresowanych tak z blizkich, jak i z odległych miejsc Republiki Czeskiej. Jest to możliwe przede wszystkim poprzez dostęp do katalogu elektronicznego za pośrednictwem Internetu, zamawianie książek poprzez pocztę elektroniczną, wysyłkę rotacyjną fachowych czasopism i patentów i wreszcie - usługi międzybiblioteczne. Pełniejszą infomację dotyczącą wszystkich usług, które oferuje nasza biblioteka, można uzyskać na na naszych stronach internetowych (www.svkos.cz).

Biblioteka pełniła funkcję centralnej biblioteki regionalnej i sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek województwa morawsko-śląskiego od 1978 roku (dawniej wojewódzwa Północno-Morawskiego). Obecnie na podstawie Ustawy o bibliotekach biblioteka powinna pełnić i koordynować pełnienie funkcji regionalnych wybranych bibliotek lokalnych w Regionie Morawsko-Śląskim. W latach 90. szczególny nacisk położono na kształcenie bibliotekarzy. Nasze Centrum szkoleniowe niemal codziennie prowadziło szkolenia w zakresie używania technologii informatycznych. Kursy te były wsparte przez projekt nazwany Dodatkowe kształcenie bibliotekarzy (VISK 2).

Na progu nowego millenium Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa, organizacja budżetowa bierze udział w różnych projektach. Dzięki uczestnictwu w projektach kooperacyjnych biblioteka uzyskała dostęp do znaczących zagranicznych źródeł elektronicznych. Użytkownicy mogą więc szukać informacji w około 10 zagranicznych (naprz. Web of Science, OCLC, EBSCO) oraz w 8 czeskich bazach informacji. W 2001 roku Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie staje się partnerską biblioteką Instytutu Goethego (obok Wojewódzkiej Biblioteki Naukowej w Libercu). Biblioteka regularnie uzyskuje od Instytutu wartościowe publikacje niemieckie.

W 2004 roku zorganizowano konkurs otwarty na projekt urbanistycznego, architektonicznego, technicznego i funkcjonalnego rozwiązania nowego gmachu Morawsko-Śląskiej Biblioteki Naukowej w Ostrawie, Jednoznacznie zwyciężył projekt stworzony przez architektów z Pracowni Architektonicznej Kuba-Pilař w Brnie (w projekcie uczestniczyła również L. Lachmanova oraz J. Kratochvíl). Ich projekt (łagodnie wzrastającej kostki) symbolizuje "skarbiec ludkiej wiedzy". Wszystkie projekty były prezentowane mieszkańcom Ostrawy w Domu Sztuki w Ostrawie.

W latach 2004-2007 biblioteka podejmuje zadanie wprowadzenia Internetu do wszystkich bibliotek publicznych na terenie województwa. Wysiłki te zakończyły się sukcesem.

W następnym roku powstała w bibliotece Pracownia Digitalizacji Zbiorów wyposażona w skener planetarny dla digitalizacji cennych druków regionalnych. Powstanie Pracowni to zaczątek biblioteki cyfrowej w Województwie Morawsko-Śląskim.

W 2006 podjęto prace w zakresie znakowania zabezpieczającego i identyfikacyjnego książek. Rozpoczęto znakowanie książek magnetycznym paskiem zabezpieczającym. Równolegle rozpoczęto wklejanie do książek chipów elektronicznych które w przyszłości umożliwią automatyczne wypożyczenia i zwrot książek w nowym gmachu Biblioteki.

Dwa ważne projekty z pakietu nazwanego VISK (Publiczne Usługi Informacyjne Bibliotek) ułatwiły wyszukiwanie dokumentów w naszej bibliotece. Chodzi o projekt VISK 5 (Narodowy program retrokonwersji katalogów bibliotecznych w Republice Czeskiej), w ramach którego pracownicy wszystkich działów naszej biblioteki uczestniczyli w przygotowaniach do zeskanowania ponad 96.000 fiszek kartkowego katalogu literatury fachowej. W ramach Projektu VISK 9 (Kooperacyjne budowanie i wykorzystywanie narodowych kartotek wzorcowych) - nazwy autorów, nazwy osobowe oraz nazwy korporacji zostały ujednolicone w naszym katalogu elektronicznym zgodnie z ogólnie przyjętym standardem krajowym. Projekt VISK 9 umożliwia zharmonizowanie procesu integracji bibliotek w Republice Czeskiej. Co z kolei jest warunkiem niezbędnym dla tworzenia Narodowego Katalogu Centralnego CASLIN.

Nasza biblioteka oferuje bezpłatny dostęp do Internetu od 2006 roku. Z możliwości tej korzysta wielu naszych użytkowników.

W 2006 roku w pracowni architektonicznej L. Kuba i T. Pilař ukończono projekt nowego gmachu biblioteki. Dwa lata póżniej (26 marca 2008 rząd podjął uchwałę o pomocy finansowej z budżetu państwa na kwotę ponad 490 milionów koron). Pozostałe koszty projektu będą finansowane z funduszów strukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z budżetu Województwa Morawsko-Śląskiego.

W 2007 roku wszystkie dotychczas posiadane magazyny książek zostały kompletnie zapełnione naszymi zbiorami. Z tego powodu bibliotece użyczono pomieszczeń w Wyższej Szkole Medycznej, które stały się piątym z kolei magazynem naszej biblioteki. W 2008 roku z powodu rozrzucenia magazynów bibliotecznych na obszarze całego miasta i wzrastającej liczby dowożonych książek, biblioteka zmuszona była do zmiany godzin pracy (otwarcie następuje pół godziny póżniej).

W tym samym roku zmieniła się znacznie koncepcja uzupełniania księgozbioru. Systematyczne pozyskiwanie literatury firmowej (prospektów i katalogów) zostało wstrzymane. Wskutek łatwego dostępu do elektronicznych wersji, zainteresowanie drukowanymi dokumentami tego typu znacząco się obniżyło. Biblioteka zaczęła specjalizację w dziedzinie zanieczyszczania środowiska oraz jego ochrony (dotyczy to zwłaszcza zagranicznych źródeł infomacji). Ponadto rozpoczęto budowanie zbiorów dla osób niepełnosprawnych (z uszkodzeniami wzroku i słuchu) z dotacji władz Regionu. Zbiory te są systematycznie promowane, wprowadza się dalsze udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono specjalistyczny sprzęt i urządzenia, które ułatwiają osobom z uszkodzeniami wzroku korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, utworzono też "katalog dźwiękowy" dostępnych dokumentów dla osób z uszkodzeniami wzroku. W naszej bibliotece można wypożyczyć najlepsze czeskie filmy na DVD w specjalnej wersji z napisami dla osób z uszkodzeniami słuchu.

W 2008 roku biblioteka stara się pogłębić swoje funkcje regionalne. Dział gromadzenia zbiorów rozpoczął odszukiwanie cennych publikacji o Regionie Morawsko-Śląskim w antykwariatach. Biblioteka zamierza kupować przede wszystkim publikacje cenne z historycznego punktu widzenia oraz dawniej publikowane książki. Pod koniec 2008 roku znacząco zmieniły się warunki udostępniania czeskich norm technicznych. Przyczyną zmiany była likwidacja Czeskiego Urzędu Normalizacjynego. Wszystkie prawa wydawnicze zostały przeniesione na Urząd Standardów, Miar i Certyfikacji (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví). Od 2009 roku biblioteka nie jest w żaden sposób upoważniona do sporządzania kserokopii jakichkolwiek norm lub ich części, natomiast kładzie nacisk na posługiwanie się elektroniczną bazą danych dokumentów technicznych.

Konieczne jest regularne modernizowanie bibliotecznej sieci komputerowej. Z tego względu w 2008 roku zakupiono nową lokalną bazę danych i serwery stron www. Od 2009 roku zautomatyzowany system biblioteczny T-Series działa w oparciu o system operacyjny Linux.

Ważniejsze wydarzenia w historii naszej biblioteki

 • 1950 - etap przygotowawczy, adaptacja pomieszczeń, trzech pracowników Biblioteki Technicznej Muzeum Przemysłowego przygotowuje otwarcie nowej biblioteki naukowej

 • 1951 - 1 stycznia powstaje Państwowa Biblioteka Studyjna, w lutym wydano pierwszy statut biblioteki

 • 1951 - pod koniec roku biblioteka posiada 25.2000 woluminów

 • 1952 - rozpoczęto sporządzanie bibliografii i zestawieň bibliograficznych oraz budowanie katalogu rzeczowego

 • 1953 - biblioteka składa się z trzech działów: działu usług dla czytelników, działu administracyjno-gospodarczego oraz działu technicznego

 • 1954 - wydano nowy statut, zmieniono nazwę na: Państwowa Biblioteka Naukowa w Ostrawie

 • 1955 - na czele Biblioteki stoi Oldřich Sedlák, Drahoslav Gawrecki (pierwszy dyrektor biblioteki, poeta, tłumacz z języka polskiego, ceniony bibliotekarz) odchodzi na rok do Ołomuńca

 • 1956 - kolejna reorganizacja: powstaje 6 działów

 • 1956 - rozpoczęto zagraniczne wypożyczenia międzybiblioteczne

 • 1956 - wprowadzono system pracy na dwie zmiany

 • 1956 - rozpoczęto wysyłanie list nowych nabytków biblioteki zainteresowanym użytkownikom

 • 1957 -wprowadzono coroczną rejestrację czytelników oraz znakowanie kart bibliotecznych biorąc pod uwagę zawód wykonywany przez czytelnika

 • 1957 - po raz pierwszy zorganizowano roczny kurs dla pracowników bibliotek; tradycję kształcenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy kontynuuje biblioteka do dziś

 • 1958 - rozpoczęto opracowywanie literatury firmowej

 • 1958 - pozyskiwanie czytelników wśród uczniów szkół średnich

 • 1959 - rozpoczęto wypożyczanie literatury firmowej

 • 1959 - 1 lipca stanowisko dyrektora obejmuje Jaroslav Břustek, dotychczasowy dyrektor Drahoslav Gawrecki odchodzi z biblioteki

 • 1961 - nowy statut nadaje bibliotece Rada Narodowa Województwa Północnomorawskiego, kończy się okres bezpośredniego nadzoru ministerstwa

 • 1961 -zwycięża koncepcja budowania księgozbioru o charakterze uniwersalnym

 • 1962 - po raz pierwszy wydano Spis Czasopism sprowadzonych z krajów dewizowych do wybranych bibliotek Województwa Północnomorawskiego

 • 1963 - rozpoczęto rotacyjną wysyłkę czasopism medycznych na wielką skalę, niespotykaną na terenie całej Czechosłowacji

 • 1964 - na podstawie aktu prawnego uzyskano "przywilej obowiązkowego egzemplarza" (Rozporządzenie Ministerstwa Szkolnictwa i Kultury Nr. 140/1964)

 • 1965 -rozpoczęto rotacyjną wysyłkę czasopism technicznych

 • 1967 - nowy Dział Ochrony Zbiorów rozpoczyna stałą kontrolę stanu zbiorów

 • 1968 - na emeryturę odchodzi Jaroslav Břustek, tymczasowo zastępuje go Bożena Kubalová

 • 1968 - pod koniec roku na stanowisko dyrektora powołany zostaje Otakar Entler

 • 1969 - powstaje Dział Zbiorów Specjalnych (całkowicie oddzielny, z dużą autonomią)

 • 1969 - bibliotece przyznano pomieszczenia na parterze lewego skrzydła Nowego Ratusza

 • 1969-1970 - generalny remont i modernizacja wnętrza biblioteki

 • 1969-1970 - czystki kadrowe i weryfikacja wszystkich pracowników biblioteki

 • 1970 - opublikowano czwarty Statut Państwowej Biblioteki Naukowej - powstał nowy samodzielny Dział Opracowania Wydawnictw Ciągłych. Gromadzenie i opracowanie monografii przeprowadzono do pomieszczeń uzyskanych w lewym skrzydle gmachu Nowego Ratusza

 • 1970 - pierwsza próba wykorzystania komputerów przy opracowaniu informatorów bibliograficznych (w systemie ASI OBI OKD)

 • 1971 - samodzielny Dział Zbiorów Specjalnych udostępnia nowoczesną czytelnię i wypożyczalnię

 • 1971 - jeden pracownik podejmuje pracę metodyczno-instruktażową

 • 1972 - rozpoczęto budowanie Centralnej Biblioteki Regionalnej (na mocy decyzji Rady Narodowej Województwa Północnomorawskiego)

 • 1973 - rozpoczęto budowę oddzielnych magazynów przy ulicy Machara w Ostrawie-Přívoz (sąsiednia dzielnica)

 • 1973 - wysyłka rotacyjna czasopism firmowych oraz literatury firmowej rozszerza się i staje się jedną z ważniejszych usług oferowanym użytkownikom biblioteki

 • 1974 - Otakar Entler odchodzi na emeryturę, jego miejsce zajmuje Zdeňka Jurdová (póżniej Herelová)

 • 1974 - profil biblioteki zostaje definitywnie określony; biblioteka staje się multidyscyplinarnym ośrodkiem informacyjnym gromadzącym publikacje ze wszystkich dziedzin wiedzy

 • 1975-1989 - eksperymentalne wprowadzenie centralnego zarządzania bibliotekami we wszystkich powiatach Województwa Północnomorawskiego (ostatecznie funkcję tę przejęła Państwowa Biblioteka Naukowa w 1978 roku)

 • 1977 - udostępniono czasopismo bibliograficzne Current Contents (zbiory abstraktów z czasopism z określonych dziedzin nauki), usługa ta została zlikwidowana w latach 80tych z powodu braku zainteresowania

 • 1978 - process budowania wojewódzkiego ośrodka bibliotecznego zostaje ukończony, nadzór nad bibliotekami publicznymi w województwie rozszerza się

 • 1978 - zmiany w strukturze organizacyjnej

 • 1982 - ukończono budowę magazynów w Ostrawie-Přívoz

 • 1983 - radykalne zmiany w strukturze organizacyjnej - odwołano związki zawodowe z powodu niesprawdzenia się w praktyce (ustanowione zostały w 1974 roku)

 • 1984 -próbnie wprowadzono wypożyczenia na miejscu w magazynie w Ostrawie-Přívoz (zakończono te wypożyczenia w 1990 roku ze względów finansowych oraz z braku katalogów)

 • 1987 - biblioteka prowadzi badania nad potrzebami informacyjnymi oraz potrzebami użytkowników bibliotek w regionie północnomorawskim

 • 1988 - przygotowania do remontu generalnego centralnego ogrzewania oraz instalacji sanitarnych, przemieszczono 200.000 woluminów

 • 1989 - w konsekwencji rekonstrukcji ogrzewania centralnego i zaplecza sanitarnego spada wydajność pracy do 60% poziomu z poprzednich lat. Część pomiesczeń magazynu książek zostaje przebudowana na Centrum Komputerowe

 • 1989-1993 - współpraca biblioteki z Wydziałem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Karola - biblioteka organizuje ośrodek konsultacyjny dla studentów studiów zaocznych z Moraw

 • 1990 - zniesienie cenzury - zakazane książki przywrócono do księgozbioru biblioteki i katalogów otwartych, wycofano zbędne kopie przestarzałej literatury

 • 1990 - starania o pozyskanie na potrzeby naszej biblioteki pustych budynków zakończyły sią niepowodzeniem; równocześnie nasilają się naciski na wyprowazenie biblioteki z budynku Nowego Ratusza; remont generalny zaplecza sanitarnego utrudnia prowadzenie jakiejkolwiek działalnosći bibliotecznej

 • 1990 - zakończono budowę Centrum Komputerowego

 • 1991 - wstrzymano eksperymentalne funkcjonowanie komputera, Centrum przebudowano na nową pracownię reprograficzną

 • 1991 - wprowadzono automatyczny system rejestracji czytelników ( (w sytemie CDS/ISIS) oraz opracowanie dokumentów firmowych (ISIS)

 • 1991 -wprowadzono opłaty za niektóre usługi (z powodu złego stanu finansów biblioteki)

 • 1992 -Ministerstwo Kultury staje się nowym organem założycielskim naszej biblioteki (odwołanie Wojewódzkiej Rady Narodowej)

 • 1992 - dzięki wprowadzeniu komputerów zautomatyzowano 7 działów (np. dział czasopism firmowych, rachunkowóść, ewidencja wydawców) - faktyczny początek automatyzacji procesów bibliotecznych

 • 1993 - opublikowano nowe zasady organizacyjne (zatwierdzone przez Ministerstwo Kultury); ze względów finansowych kontynuowano redukcję liczby pracowników biblioteki. Biblioteka stała sią organizacją dotowaną (wcześniej była organizacją non profit)

 • 1993 - dział bibliograficzny włącza się do zbiorowego opracowywania Czeskiej Bibliografii Narodowej - artykułów w czeskich czasopismach (opracowanie analityczne czasopism regionalnych w systemie CDS/ISIS). Czeska Bibliografia Narodowa jest rozpowszechniana w formie elektronicznej (na dyskietkach); rozpocząto także sporządzanie wypisów druków regionu Karwina

 • 1994 - wybrano brytyjski program biblioteczny TINLIB (obecnie zwany T-Serie) brytyjskiej firmy IME ( Information Management and Engineering Company) i rozpoczęto prace w tym systemie (Modul Gromadzenia Zbiorów oraz modul Katalog, do którego wprowadzano tylko nabytki literatury monograficznej)

 • 1995 -wprowadzenie stacji OPAC (Online Public Access Catalogue - Publiczny dostęp do katalogu biblioteki); katalog systematyczny zostaje zamknięty i przeniesiony (z powodu braku miejsca); zamknięto także katalog wydawnictw zwartych oraz służbowe kartkowe katalogi rzeczowe

 • 1995 - dostęp do Internetu (2 komputery dla użytkowników)

 • 1995 - Zdeňka Herelová odchodzi na emeryturę, w sierpniu jej miejsce zajmuje Lea Prchalová

 • 1996 - przywilej obowiązkowego egzemplarza publikacji nieperiodycznych od wydawców z całego kraju zostaje okrojony - odtąd dotyczy wyłącznie wydawców z regionu Moraw i Śląska

 • 1996 - biblioteka uzyskuje członkowstwo w międzynarodowej organizacji naukowej New York Academy of Science

 • 1997 - rozpoczęto opracowywanie periodyków (wydawnictw ciągłych) w systemie TINLIB

 • 1997 - pomieszczenia w suterenie lewego skrzydła Nowego Ratusza dotknęła lipcowa powódź (wszystkie patenty oraz około 8.000 książek uległo zalaniu)

 • 1998-1999 - retrospektywna konwersja danych (kartki katalogowe są przetwarzane na zapis cyfrowy) - było to niezbędne dla automatyzacji wypożyczeń i zwrotów książek

 • 1999 - wypożyczenia i zwroty wszystkich publikacji nieperiodycznych (wydawnictw zwartych) stają się w pełni zautomatyzowane (w systemie TINLIB)

 • 1999 - powstanie multimedialnej czytelni w dziale bibliografii (w tej czytelni użytkownicy mogą korzystać z informacyjnych baz danych, studiować CD-ROMy z literaturą fachową)

 • 1999 - opracowano plan inwestycyjny dokończenia budowy gmachu przy ul. 28 října - niestety nie uzyskano potrzebnych finansów i radni Miasta zadecydowali przeznaczyć obiekt na inne cele

 • 2000 - udostępniono zagraniczne bazy informacyjne (np. EBSCO, ScienceDirect, póżniej Web of Knowledge) dzięki dotacjom państwa na projekty ogłoszone przez Ministerstwo Kultury oraz Ministertwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego

 • 2000 - koniec naszego uczestnictwa w projekcie RETROKON (Narodowy Program Retrokonwersji Bibliotek); projekt nazwany "Państwowa Biblioteka Naukowa w Ostrawie - centrum regionalnego systemu informacyjnego" - został pomyślnie zakończony

 • 2000 - dokonano renowacji pomieszczeń usługowych biblioteki, powstaje nowe centrum szkoleniowe, posiadające salę wykładową wyposażoną w komputery

 • 2001 - na mocy uchwały Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego biblioteka zmienia nazwę na Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie, organizacja budżetowa (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace)

 • 2001 - Instytut Goethego wybiera naszą bibliotekę za bibliotekę partnerską w Czeskiej Republice

 • 2002 - biblioteka zaczyna pełnić nowe obowiązki wynikające z Ustawy o bibliotekach (Knihovní zákon) - na przykład sama pełni niektóre funkcje regionalne i równocześnie koordynuje i nadzoruje pełnienie takich funkcji w wybranych bibliotekach publicznych (zakres działań obejmuje opracowania danych statystycznych, zestawienia porównawcze, odwiedziny doradców metodycznych w bibliotekach regionu)

 • 2002 - ustalono program inwestycyjny dla nowego gmachu naszej biblioteki

 • 2002 - rozpoczęto publikowanie bieżącej bibliografii regionalnej zatytułowanej Region Morawsko-Śląski w roku…

 • 2003 - dział bibliograficzny publikuje retrospektywną bibliografię regionalną regionu Karwina obejmującą literaturę regionalną od XVIII wieku do końca XX wieku

 • 2004 - zorganizowano konkurs otwarty na projekt urbanistycznego, architektonicznego, technicznego i funkcjonalnego rozwiązania nowego gmachu Morawsko-Śląskiej Biblioteki Naukowej w Ostrawie. Pierwszą nagrodą zostaje uhonorowany projekt architektów Ladislava Kuby i Tomasza Pilařa.

 • 2004 - oficjalna nazwa naszej biblioteki została zmieniona na Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie, organizacja budżetowa (Moravskoslezská vědecká knihovna, příspěvková organizace)

 • 2004 - zamknięto katalogi kartkowe (rzeczowy i alfabetyczny), ich uzupełnianie zakończono (co oznacza, że w naszej bibliotece zakończono tworzenie jakichkolwiek katalogów kartkowych dla czytelników)

 • 2004 - biblioteka podejmuje zadanie wprowadzenia Internetu do wszystkich bibliotek publicznych regionu

 • 2005 - powstaje Centrum Digitalizacji Zbiorów, wyposażone w skener planetarny dla digitalizacji cennych druków regionalnych

 • 2006 - specjalną uwagę poświęcono ochronie i zabezpieczeniu książek. Rozpoczęto znakowanie książek paskiem magnetycznym. Równocześnie podjęto wklejanie do książek chipów elektronicznych, co jest warunkiem niezbędnym dla przyszłego automatycznego udostępniania zbiorów (wypożyczenia, zwroty) w nowym gmachu biblioteki

 • 2006 - wprowadzono bezpłatny dostęp do Internetu

 • 2006 - dwa ważne projekty doprowadziły do ułatwienia procesu wyszukiwanie dokumentów w naszej bibliotece. Projekt VISK 5 (Narodowy Program Retrokonwersji Katalogów Bibliotecznych w Republice Czeskiej), w ramach którego pracownicy wszystkich działów uczestniczyli w przygotowaniach do zeskanowania ponad 96.000 fiszek kartkowego katalogu oraz projekt VISK 9 (Kooperacyjne Budowanie i Wykorzystywanie Narodowych Kartotek Wzorcowych) - nazwiska autorów, nazwy osobowe oraz nazwy instytucji zostały w naszym katalogu komputerowym ujednolicone zgodnie z ogólnie przyjętym standardem krajowym.

 • 2006 - architekci L. Kuba i T. Pilař ukończyli projekt nowego gmachu biblioteki

 • 2007 - wszystkie posiadane magazyny książek zostają kompletnie zapełnione, nowe pomieszczenia uzyskano od Wyższej Szkoły Medycznej (piąty z kolei magazyn)

 • 2007 - specjalną uwagę poświęcono edukacji ekologicznej oraz kształtowaniu moralnej odpowiedzialności za ochronę przyrody i krajobrazu (projekt nazwany "Rozwój konsultingu środowiskowego oraz sieciowe centra informacyjne w Województwie Morawsko-Śląskim) - 48 wykładów i pogadanek

 • 2007 - zbiory biblioteczne przekroczyły liczbę 1,000,000 woluminów (1,011,57)

 • 2007 - zadecydowano o specjalizacji w zakresie gromadzenia publikacji dotyczących zanieczyszczania środowiska oraz jego ochrony

 • 2007 - rozpoczęto tworzenie specjalnej kolekcji dla osób z uszkodzeniami wzroku i słuchu (zgromadzono 1513 woluminów)

 • 2007 - systematyczne gromadzenie drukowanych dokumentów firmowych zostało wstrzymane z powodu swobodnego dostępu do wersji elektronicznych tych dokumentów

 • 2007 - kontynuowano prace nad digitalizacją cennych druków Regionu Morawsko-Śląskiego we współpravy z wybranymi instytucjami pracującymi nad zachowaniem pamięci regionu

 • 2007 - udało się zrealizować zadanie (wynikające z funkcji regionalnych naszej bilioteki) podłączenia bibliotek publicznych regionu do Internetu (za pomocy dotacji państwowej), tylko jedna biblioteka pozostaje niepodłączona

 • 2008 - uchwałą rządu z dnia 26 marca 2008 zatwierdzono budowę nowego gmachu biblioteki oraz pomoc finansową z budżetu państwa na kwotę ponad 490 milionów koron (zakłada się 3 źródła finansowania - budżet państwowy, fundusze strukturalne Regionalnego programu Operacyjnego oraz budżet Województwa Morawsko-Śląskiego)

 • 2008 - uchwałą rządu z dnia 26 marca 2008 zatwierdzono budowę nowego gmachu biblioteki oraz pomoc finansową z budżetu państwa na kwotę ponad 490 milionów koron (zakłada się 3 źródła finansowania - budżet państwowy, fundusze strukturalne Regionalnego programu Operacyjnego oraz budżet Województwa Morawsko-Śląskiego). Niestety, przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został wstrzymany, a budowę Biblioteki nie rozpoczęto.

 • 2008 - biblioteka stara się poszerzać swoje funkcje regionalne - dział gromadzenia zbiorów rozpoczął wyszukiwanie cennych publikacji o Regionie Morawsko-Śląskim (zakupiono 61 tytułów)

 • 2008 - rozmieszczenie magazynów książek w różnych punktach Ostrawy, jak i zwiększona liczba dowożonych książek, spowodowały zmianę godzin otwarcia biblioteki (o pół godziny póżniej)

 • 2008 - zostały zakupione nowe lokalne bazy danych oraz serwery www i w ten sposób zmodernizowano biblioteczną sieć komputerową

 • 2009 - został zakupiony i wdrożony nowy system biblioteczny nazwany Aleph w celu unowocześnienia oraz ulepszenia usług bibliotecznych

 • 2009 - ze względów finansowych odłożono budowę nowego gmachu biblioteki. Projekt nadal pozostaje ważną częścią strategii rozwoju województwa

 • 2009 - nasze serwery przeniesiono do lokalu Prokešovo nám. 2 z powodu budowy nowego bocznego wejścia do gmachu Ratusza

 • 2009 - Lea Prchalová (dyrektorka naszej biblioteki) została wybrana przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotek Republiki Czeskiej (SDRUK)

 • 2010 - wprowadzono nową usługę umożliwiającą zdalny dostęp do elektronicznych zasobów biblioteki (baz danych) spoza sieci komputerowej biblioteki

 • 2010 - agenda wypożyczeń międzybibliotecznych została całkowicie zautomatyzowana

 • 2010 - wynajęto nowy lokal przy ul. Cihelní dla magazynowania książek (szósty z kolei)

 • 2010 - Rząd Republiki Czeskiej podjął decyzję o cofnięciu przyznanej wcześniej pomocy finansowej przy budowie nowego gmachu Biblioteki

 • 2011 - obchodzono jubileusz 60-lecia istnienia biblioteki. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie pracowników, w siedzibie Marszałka Województwa Morawsko-Śląskiego zaprezentowano wystawę nazwaną "Edukacyjne i kulturalne usługi świadczone przez Biblioteką Wojewódzką", opublikowano dwutomową publikację "Retrospektywna bibliografia regionalna Ostrawy" oraz sprawozdanie działalności biblioteki w ostatnim dziesięcioleciu

 • 2011 - zmiany w sali wypożyczalni - zainstalowano nową ladę biblioteczną do wypożyczeń, kartkowy katalog alfabetyczny został usunięty

 • 2011 - biblioteka zostaje partnerem pierwszych Letnich Targów Książki w Ostrawie

 • 2011 - przejście Alephu (automatyczny system biblioteczny) z wersji 18 na wersję 20

 • 2012 (luty) - biblioteka rozpoczęła publikowanie e-książek z tematyką regionalną - np. Śląskie mity i legendy

 • 2012 (kwiecień) - w ogólnokrajowym konkursie najlepszych stron internetowych biblioteki Morawsko-Śląska Biblioteka zajęła trzecie miejsce (w kategorii gmin liczących ponad 20.000 mieszkańców)

 • 2012 (maj) - został zakupiony Bibliobox i umiejscowiony przed budynkiem biblioteki. Skrzynka umożliwia zwrot książek w te dni lub o tej porze, gdy biblioteka jest zamknięta

 • 2012 (czerwiec) - 2. Letnie Targi Książki

 • 2012 (jesień) - ulepszenie stron internetowych biblioteki zgodnie z metodyką projektu Blind Friendly Web (Strony internetowe przyjazne dla osób z wadami wzroku)

 • 2012 (grudzień) - został zakupiony i uruchomiony Model Zarządzania Zasobami Cyfrowymi ADAM (nowy model automatycznego systemu bibliotecznego)

 • 2013 (styczeń) - wprowadzono elektroniczne karty biblioteczne (ze zdjęciem i chipem)

 • 2013 (marzec) - 3. Targi Książki w Ostrawie

 • 2013 (maj) - biblioteka bierze udział w imprezie Nocy Muzeów w Ostrawie

 • 2013 (wrzesieň) - dzial udostępniania zbiorów i obsługi czytelnika został podzielony na dwie części - dzial usług bibliotecznych oraz dzial wypożyczalni centralnej

 • 2013 (listopad) - rozpoczęto skanowanie okładek oraz spisów treści publikacji regionalnych

 • 2013 (grudzień) - Pracownia Digitalizacji została wyposażona w nowe technologie sprzętowe i softwarowe

 • 2014 (marzec) po raz pierwszy wyróżniono Czytelnika Roku

 • 2014 (marzec) - 4. Targi Książki w Ostrawie

 • 2014 (czerwiec) - Ostrawska Noc Muzealna

 • 2014 (listopad) - wprowadzono serwis e-płatności kar logując sie na swoje konto w katalogu OPAC

 • 2014 (grudzień) - umożliwiono rejestrację użytkowników w wieku od 12 lat

 • 2015 (styczeń) - nagrano 4 spoty wideo w języku migowym

 • 2015 (marzec) - 5. Targi Książki w Ostrawie

 • 2015 (maj) - wdrożono nowe zasady katalogizowania wg RDA

 • 2015 (czerwiec) - Ostrawska Noc Muzealna

 • 2015 (wrzesień) - wyposażenie punktu rejestracji w terminał płatniczy umożliwiający zapłatę wszelkich opłat kartą bankową

Autor: Dana Sklenářová
Wyślij tę stronę

Copyright © 2019 Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie Projektowanie stron www Winternet

Zdjęcia zostały dostarczone przez Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego. Autor zdjęć Štefan Špic.