Výtah z knihovního řádu

Poskytované služby

MSVK poskytuje registrovanému uživateli s platným průkazem a zaplaceným registračním poplatkem absenční (domů) i prezenční (na místě) výpůjčky knih, map, hudebnin, novin a časopisů, zvukových a audiovizuálních dokumentů, deskových her, čteček e-knih, fondu pro zrakově a sluchově postižené, norem a patentů. Provádí také meziknihovní výpůjční službu, reprografickou službu, nabízí možnost samoobslužného skenování. Dále poskytuje informace o službách knihovny, pomoc při vyhledávání v katalozích, přístup k českým i zahraničním elektronickým informačním zdrojům, vytváří rešerše na žádost uživatele a nabízí neformální vzdělávání prostřednictvím klubové činnosti a odborných přednášek pro veřejnost.

Registrace

Při registraci a její obnově (přeregistraci) dokládají:

  • občané České republiky platný občanský průkaz
  • občané států Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti
  • cizinci z jiných zemí cestovní pas a platné povolení k pobytu
  • osoby mladší 15 let přihlášku s bydlištěm zákonného zástupce, který předloží občanský průkaz a přihlášku podepíše
  • právnické osoby doklad o existenci
  • zdravotně znevýhodněné osoby potvrzení lékaře
  • občané registrovaní na Úřadu práce potvrzení úřadu
  • občané v hmotné nouzi příslušné potvrzení.

Podmínkou registrace je poskytnutí základních osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem vedení evidence uživatelů, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zajištěna ochrana knihovního fondu. Osobní údaje registrovaných uživatelů se likvidují v případě, že uživatel neprodloužil registraci (nezaplatil registrační poplatek) a zároveň nemá vůči MSVK žádné závazky, nejpozději do jednoho roku po skončení platné registrace.

Vzdálená registrace je alternativou pro ty, kdo chtějí využívat pouze elektronické zdroje knihovny (především půjčování e- knih). V tomto případě není nutná osobní návštěva knihovny a nepředkládá se průkaz totožnosti. Uživatel zaplatí registrační poplatek převodem na účet MSVK.

Čtenářský průkaz

Čtenářský průkaz je doklad pro styk uživatele s MSVK. Je vydán na základě písemné přihlášky a zaplacení registračního poplatku. Akceptována je rovněž čipová studentská karta (např. ISIC). Průkaz je nepřenosný, za jeho zneužití ručí uživatel, který má povinnost bezodkladně nahlásit jeho ztrátu či odcizení.

Služby zrakově a sluchově znevýhodněným uživatelům

Fond určený výše uvedeným uživatelům je umístěn v oddělení speciálních fondů (levé křídlo Nové radnice). Tito uživatelé jsou registrovaní zdarma.

Půjčování a vracení

Výpůjčky mohou být prezenční nebo absenční, vypůjčené dokumenty lze rezervovat. Výpůjčka se eviduje po předložení čtenářského průkazu u výpůjčních pultů. Uživatel je povinen si před půjčením dokument prohlédnout a případné poškození ohlásit knihovníkovi. Dokument, který knihovna nevlastní, je možné vypůjčit v jiné knihovně prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS).

 Výpůjční lhůty

Absenční výpůjčky jsou umožněny pouze registrovaným uživatelům knihovny.

Výpůjční lhůty jsou určeny podle druhu dokumentu:

noviny a časopisy, normy, CD 7 kalendářních dnů
e-knihy (eReading, Flexibooks) 31 kalendářních dnů
deskové hry 14 kalendářních dnů
knihy 30 kalendářních dnů
ostatní dokumenty  30 kalendářních dnů

Počet současně vypůjčených dokumentů je omezen pro fyzickou osobu na 40, pro právnickou osobu na 60, z toho současně pouze 3 deskové hry a 6 e-knih (3 e-knihy eReading.cz a 3 e-knihy Flexibooks). Výpůjční lhůtu lze prodloužit (osobně, telefonicky, online), pokud není dokument rezervován. Výpůjční lhůta může být prodloužena maximálně jedenáctkrát, v případě deskových her pouze jedenkrát. Při pozdním vrácení vypůjčených dokumentů je uživatel povinen zaplatit smluvní pokutu (viz příloha Poplatky).

Náhrada ztrát a škod

V případě ztráty, zničení nebo poškození je uživatel povinen nahradit škodu dokumentem stejného titulu. Nepodaří-li se uživateli dokument nahradit stejným titulem, je povinen nahradit škodu v peněžní formě, a to formou paušálu (viz příloha Poplatky). Je-li skutečná škoda zjevně vyšší než tato paušální částka, má MSVK právo žádat náhradu skutečné škody dle odborného odhadu knihovníka.

Příloha - poplatky

viz Ceník služeb

  Úplné znění Knihovního řádu

Datum poslední aktualizace: 02.01.2020
Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě