Kalendář akcí MSVK
«srpen / 2019»
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

akce pro veřejnost - akce pro veřejnost
akce pro knihovníky - akce pro knihovníky
celostátní akce - celostátní akce

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   
Jste uživatelRole: uživatelNacházíte se v sekci: Informace o knihovně » Průvodce knihovnou

Pravé křídlo radnice


V pravém křídle Nové radnice jsou veřejnosti nabízeny základní knihovnické služby. Je možno se zde zaregistrovat jako uživatel knihovny, vypůjčit si knihy, mapy, časopisy a noviny, využít meziknihovní výpůjční služby či okopírovat studijní materiály. Návštěvníci tu také získají základní informace o chodu knihovny (bibliograficko-informační služba) či rozsáhlé konzultace k vyhledávání odborné literatury. Pravé křídlo radnice je rovněž místem přístupu k veřejnému internetu.

REGISTRACE UŽIVATELŮ

(kleinovasvkos.cz)

 • zápis nových uživatelů
 • vystavování čtenářských průkazů
 • vystavování duplikátů čtenářských průkazů
 • prodlužování platnosti čtenářských průkazů
 • prodej karet do samoobslužných kopírovacích strojů

Uživatelem služeb knihovny se může stát:

 • Každý občan České republiky nebo jiného státu Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska starší 12 let po předložení dokladu o totožnosti. U osob mladších 15 let se na přihlášku zaznamená bydliště rodiče nebo zákonného zástupce, který předloží občanský průkaz a přihlášku podepíše.
 • Příslušník jiného státu mimo státy Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska nebo a občan bez státní příslušnosti po předložení cestovního pasu a povolení k pobytu.
 • Právnická osoba nebo její organizační složka se sídlem v České republice na základě přihlášky potvrzené razítkem organizace a podpisem odpovědného pracovníka organizace a po předložení dokladu o totožnosti pracovníka organizace pověřeného uskutečňovat styk mezi organizací a MSVK v Ostravě.


Čtenářský průkaz:

 • Je dokladem uživatele pro styk s knihovnou, opravňující jej využívat všech služeb knihovny.
 • Je vystavován na šest, případně dvanáct měsíců.
 • Po uplynutí registrační lhůty je uživatel, má-li dále zájem o služby knihovny, povinen obnovit si jeho platnost tzv. přeregistrací, při níž předloží k ověření uváděných údajů doklad o totožnosti.
 • Při jeho vystavení, resp. při jeho přeregistraci hradí uživatel částku, jejíž výše je uvedena v ceníku, pdf 199 kB.
 • Je nepřenosný a jeho případnou ztrátu je uživatel povinen ihned hlásit. Za ztracený čtenářský průkaz může být vystaven duplikát, jehož cena je uvedena v ceníku, pdf 199 kB.
 • Za jeho zneužití nenese knihovna odpovědnost.
 • Veškeré změny údajů zaznamenaných knihovnou při registraci (především jména, adresy bydliště, názvu a adresy organizace) je uživatel povinen neprodleně hlásit.

PŮJČOVNA KNIH

(pujcovnasvkos.cz)

 • půjčování knižního fondu
  • české a zahraniční monografie
  • vysokoškolské učebnice a skripta
  • turistické průvodce ČR, Evropy a světa
  • encyklopedie, slovníky
 • vracení vypůjčených publikací
 • rezervace momentálně zapůjčených publikací (osobně, telefonicky, písemně, elektronicky)
 • prodlužování výpůjční lhůty (osobně, telefonicky, písemně, elektronicky)
 • písemné upomínání včas nevrácených výpůjček

Základní informace o půjčování knižního fondu:

 • Na každou publikaci, kterou si uživatel vyhledá v elektronickém katalogu a kterou si chce vypůjčit, odešle z elektronického katalogu objednávku - požadavek na výpůjčku, který bude ve skladu vyřízen. Pokud si čtenář objedná dokumenty, které se nacházejí ve skladišti Prokešovo náměstí, budou vyhledány během několika minut, ostatní dokumenty si čtenář vyzvedne následující den po 12. hodině. Pokud si uživatel vyhledává v lístkovém katalogu, vyplní si tiskopis žádanka - stvrzenka a odevzdá u výpůjčního pultu.
 • Výpůjční lhůta je 30 kalendářních dnů, před uplynutím této lhůty má uživatel možnost prodloužit si své výpůjčky přes www stránky knihovny nebo požádat o prodloužení výpůjční lhůty, a to osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem. Není-li dílo žádáno dalším uživatelem, je možné prodloužit výpůjční lhůtu až 11x.
 • Je-li publikace, o kterou má uživatel zájem momentálně zapůjčena, může si ji rezervovat (zamluvit). Jakmile je publikace vrácena, obdrží uživatel sdělení a může si v knihovně žádanou publikaci vypůjčit. (Poplatek za rezervaci je uveden v ceníku, pdf 199 kB.) Díla zamluvená několika uživateli se půjčují podle časového pořadí provedených rezervací.
 • Uživatel, který nedodržel výpůjční lhůtu, je povinen zaplatit sankční poplatky, jejichž výše je stanovena v ceníku, pdf 199 kB.
  Dochází ke změně vypočítávání poplatků z prodlení, které se nyní začínají načítat již první den po uplynutí výpůjční lhůty.

STUDOVNA A PŮJČOVNA ČASOPISŮ

(studovnasvkos.cz)

 • Přístup do studovny je umožněn držitelům platného čtenářského průkazu, který uživatel odevzdá při vstupu službě studovny, při odchodu jej pak obdrží zpět.
 • Výjimečně lze využít služeb studovny i bez čtenářského průkazu, a to za jednorázový poplatek (viz ceník, pdf 199 kB).
 • Před návštěvou studovny je uživatel povinen odložit si svrchní oděv, zavazadla, aktovky, deštníky atp. v šatně a vlastní materiály, které mu slouží ke studiu, nahlásit službě studovny.
 • Čtenář má ve studovně přístup k elektronickému katalogu časopisů na dvou počítačích.
 • Ve studovně a půjčovně časopisů mají uživatelé k dispozici rozsáhlý fond českých a zahraničních časopisů ze všech oblastí lidského vědění, a to jak nejnovější, tak i starší ročníky, které knihovna uchovává.
 • Nejnovější čísla časopisů běžného roku jsou vyložena ve schránkách v chodbě studovny, zpřístupnění starších ročníků časopisů zprostředkovává služba ve studovně.
 • Uživatelům je ve studovně přístupná rozsáhlá příruční knihovna, jež obsahuje díla umožňující orientaci v jednotlivých vědních oborech.
 • Možnost zhotovení kopií z materiálů uložených ve studovně na samoobslužných kopírovacích strojích či skenování na samoobslužném skeneru.
 • Ve studovně je možné vyhledávat informace ve Sbírce zákonů od roku 1945 a v současnosti slouží k operativní orientaci v ní její elektronická podoba - ASPI.
 • Ve studovně jsou k dispozici 2 stanice, ze kterých lze vstupovat do sítě internet. Je možno předem telefonicky (viz ­telefonní seznam) nebo osobně zarezervovat internetovskou stanici na určitý den a hodinu. Přednost mají objednaní čtenáři!

NĚMECKÁ STUDOVNA

 • Ve studovně naleznete publikace v německém jazyce (současnou beletrii, klasickou německou literaturu, knihy o Německu a jeho kultuře, historii, politice, encyklopedie, průvodce, jazykovou literaturu).
 • Knihy si samozřejmě můžete půjčit domů.
 • Německá studovna má samostatnou webovou stránku, kde jsou zveřejněny různé doporučující seznamy knih, např. zjednodušená četba v němčině či tituly určené pro čtenáře, které začínají číst německy. Také si zde můžete vybrat tituly, které máme ve fondu jak v německém originále, tak v českém překladu.

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA (MVS)

(mvssvkos.cz)

 • zprostředkování výpůjčky dokumentu, který knihovna nemá ve svých fondech a nenachází se ve fondu žádné jiné ostravské knihovny, z jiné knihovny na území ČR
 • zprostředkování výpůjčky dokumentu, který se prokazatelně nenachází na území ČR, prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (dále jen MMVS) z knihoven v zahraničí
 • půjčování dokumentů z fondu MSVK knihovnám a institucím na území ČR, resp. do zahraničí
 • zprostředkování digitálních kopií článků z časopisů prostřednictvím VPK

 • Pokud uživatel služeb MSVK nenalezne žádaný dokument ve fondu knihovny, může o něj požádat prostřednictvím MVS z jiné tuzemské či zahraniční knihovny. Požadavek se zadává elektronicky v katalogu (tlačitko MVS). Uživatel zde uvede, zda má zájem o případnou kopii dokumentu a dokdy je jeho požadavek aktuální.
 • Uživatel i vypůjčující knihovna jsou povinni zachovávat všechny podmínky stanovené půjčující knihovnou (např. dodržet výpůjční lhůtu, zajistit pouze prezenční studium díla, pokud to půjčující knihovna vyžaduje, pojistit dílo při zasílání poštou apod.).
 • O prodloužení výpůjční lhůty v rámci MVS je nutné požádat nejméně jeden týden před jejím uplynutím.
 • Zprostředkování tuzemské MVS je zatím pro uživatele bezplatné (uživatel hradí poštovné), pokud však půjčující knihovna vyžaduje za realizovanou výpůjčku úhradu, je tuto sumu povinen hradit uživatel, mezinárodní MVS je službou za úhradu (viz ceník, pdf 199 kB).

PORADNA

(poradnasvkos.cz)

 • poskytování vstupních informací o službách knihovny novým uživatelům
 • seznamování uživatelů s vyhledáváním v elektronickém katalogu
 • umožnění samostatného vyhledávání v elektronickém katalogu knižního fondu knihovny
 • poskytování ústních, telefonických, písemných a elektronických informací bibliografického, biografického a faktografického charakteru (odpovídání na nejrůznější věcné dotazy - Kdy? Kde? Kdo? Co? Jak?)
 • provádění exkurzí spojených s přednáškou o službách knihovny, o orientaci při vyhledávání informací atd. pro studenty středních a vysokých škol regionu

CIRKULACE ČASOPISŮ

(tomasovasvkos.cz)

 • cirkulační výpůjční služba slouží individuálním i kolektivním uživatelům služeb MSVK
 • jedná se o pravidelné absenční půjčování jednotlivých čísel časopisů běžného ročníku odborných zahraničních periodik (kromě posledního nejnovějšího čísla)
 • tato služba je založena na individuální dohodě mezi knihovnou a uživatelem, jenž je povinen dodržovat všechny obecné a individuální podmínky stanovené knihovnou
 • cirkulační výpůjční služba je službou za úplatu
 • časopisy zařazené do cirkulace se po určité době vracejí zpět do fondu knihovny a jsou k dispozici dalším uživatelům

REPROGRAFIE

(reprosvkos.cz)

 • kopírování dokumentů
 • laminování dokumentů
 • skenování dokumentů

Ceny těchto služeb jsou uvedeny v ceníku, pdf 199 kB.

ODDĚLENÍ BIBLIOGRAFIE

(szokesvkos.cz)

 • oddělení bibliografie shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje informace o informacích - to znamená údaje o tom, co kde bylo publikováno. Pomocí těchto bibliografických pramenů mohou uživatelé získat přehled o tom, jaké poznatky byly zveřejněny nejen u nás, ale i v dalších zemích světa
 • tradiční činností je tvorba bibliografií (soupisu literatury), nyní především retrospektivní regionální bibliografie (zpětný přehled o tom, co bylo publikováno ve vymezeném regionu od nejstarších dob do současnosti) a také excerpce více než 20 titulů periodik do celostátní bibliografické databáze ANL (ČNB - Články v českých časopisech)

Služby zdarma:

 • možnost vyhledávání v českých a zahraničních elektronických databázích - např. databáze Česká národní bibliografie (knihy, články od r. 1991, periodika, dizertace, zahraniční bohemika a speciální druhy dokumentů), elektronická sbírka zákonů ASPI apod.
 • tištěné informační zdroje
 • individuální poradenství (Internet, databáze aj.)
 • rezervace počítačové stanice
 • přístup na Internet

Placené služby (ceník, pdf 199 kB)

 • jedna z nejatraktivnějších a nejvyhledávanějších činností je sestavování rešerší (seznam literatury k vámi zadanému tématu) dle Vašich požadavků z tištěných i elektronických informačních zdrojů s předem dohodnutým rozsahem - časovým, jazykovým, provenienčním. Rešerše jsou zpracovávány na základě vyplnění formuláře osobně v oddělení bibliografie nebo prostřednictvím objednávky přes Internet.
  Aktuální seznam rešerší, pdf 164 kB
  Kopii již zpracované rešerše si můžete objednat buď elektronickým formulářem, či na následující e-mail (szokesvkos.cz, siskovasvkos.cz ).
  Způsob objednávky: prostřednictvím Vaší knihovny (platba na fakturu), individuálně (platba osobně, či složenkou)
 • tisk, skenování
 • práce v MS Word, Excel a Powerpoint

­


Copyright © 2019 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Tvorba www stránek Winternet

Fotografie poskytl Krajský úřad MSK. Autorem fotografií je Štefan Špic.