Kalendář akcí MSVK
«leden / 2017»
PoÚtStČtSoNe
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 akce pro knihovníky 18 19 20 21 22
23 24 akce pro veřejnost 25 26 27 28 29
30 akce pro veřejnost 31

akce pro veřejnost - akce pro veřejnost
akce pro knihovníky - akce pro knihovníky
celostátní akce - celostátní akce

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   
Jste uživatelRole: uživatelNacházíte se v sekci: Služby pro knihovny » Granty a dotace pro knihovny
Granty a dotace pro knihovny

Granty a dotace pro knihovny


Granty a dotace jsou mimorozpočtové zdroje, které umožňují knihovnám rozvíjet činnosti, které by bez této podpory nemohly být realizovány.

(Grant je účelový příspěvek na veřejně prospěšný účel, který se získává ve veřejné soutěži na základě předloženého projektu. Jedná se o podporu vědeckých, výzkumných, případně kulturních projektů.Dotace je peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu nebo územněsprávního celku nějakému subjektu na podporu projektu realizovaného ve veřejném zájmu.)

Státní dotace

Program Ministerstva kultury VISK - Veřejné informační služby knihoven a Knihovna 21. století (K21).

Určení: Dotace je určena pro provozovatele knihoven dle Knihovního zákona (pro knihovny registrované na MK ČR), pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle občanského zákoníku, pokud je jejich hlavním účelem knihovnická a informační činnost či jejich podpora).

VISK - podprogram VISK2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT

 • základní kurz dovedností na úrovni ECDL
 • nástavbové a expertní kurzy v oblasti ICT
 • inovační přípravné kurzy k získání certifikátu ECDL
 • elektronické zdroje a služby; automatizované procesy v knihovnách
 • práce s novými médii (např. práce s chytrými telefony, tablety apod.)
 • tvorba výukových multimediálních materiálů (např. e-learning, webináře)

VISK - podprogram VISK3 - Informační centra veřejných knihoven (ICEKNI)

 • zlepšení vzájemné kooperace knihoven, podpora zapojování do Centrálního portálu knihoven.
 • zahájení a pokračující automatizace
 • podpora zahájení výpůjček e-knih v českém jazyce
 • podpora upgrade automatizovaného knihovního systému z formátu UNIMARC na MARC21.
 • podpora projektů celostátního významu
 • podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením - nákup technických zařízení a software

Minimální požadovaná částka ve výši 10 tis. Kč, spoluúčast žadatele minimálně 30 %.

Knihovna 21. století - K21

Tematické okruhy:

 • podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců
 • podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením
 • kulturní, výchovná a vzdělávací činnost

Minimální požadovaná částka ve výši 10 tis. Kč, spoluúčast žadatele minimálně 50 %.

Termíny: oddělení literatury a knihoven vyhlašuje každoročně grantová řízení pro oblast knihoven dne 31.9., uzávěrka je 10.12.

Projekty SKIP10

Regionální pobočka Moravskoslezského a Olomouckého kraje poskytuje dotace pro členské knihovny SKIP10

Určení: veřejné knihovny Moravskoslezského a Olomouckého kraje, evidované dle knihovního zákona, které jsou zároveň kolektivním členem SKIP.

Tematické okruhy:

 • podpora informačních, kulturně výchovných a vzdělávacích projektů realizovaných současně ve více knihovnách v regionu SKIP10 nebo pro více knihoven v regionu SKIP10
 • podpora nadstandardní knihovnické, informační, kulturně výchovné a vzdělávací činnosti
 • vydávání publikací regionálního dosahu
 • podpora činnosti Klubu dětských knihoven SKIP10

Spoluúčast žadatele minimálně 10 % celkových nákladů projektu.

Termíny: Žádosti o dotaci se přijímají vždy od 1. prosince daného roku do 31. ledna následujícího roku, vyúčtování dotace do 15.11. příslušného roku.

Dotace EU

Integrovaný regionální operační program. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 25. výzvu "Knihovny", v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Cílem je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2017! Jen pro krajské knihovny.

Nadace

Nadace VIA

Nadace VIA se věnuje rozvoji komunitního života, podporuje aktiviy lidí, kteří se společně starají o své okolí. Granty Nadace VIA podporují vzdělávání a technické zázemí pro neziskové organizace.

TechSoup Česká republika - Sdružení VIA

TechSoup Česká republika rozvíjí technologické kapacity neziskových organizací a veřejných knihoven v České republice, a to zajištěním přístupu k softwaru, hardwaru, IT službám a souvisejícímu vzdělání, díky čemuž mohou tyto organizace efektivněji a snadněji dosahovat svých cílů a naplňovat svá poslání. Skrze TechSoup Česká republika jsou nabízeny dárcovské a zvýhodněné programy společností Adobe, Bitdefender, Box, Cisco, Compuritas, Microsoft, Symantec, Tableau a Zoner.

Nadační Fond Hyundai

Hlavní cíle Nadačního fondu jsou rozvoj občanské společnosti a posílení její participace na veřejném dění. Tyto vize se snaží naplnit skrze podporu komunitních projektů realizovaných zejména v oblastech bývalých okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín. Nadační fond však podporuje i oblasti vzdělávání a ochrany lidských práv, které jsou pilířem všech demokraticky fungujících otevřených společností, k jejichž rozvoji chce Nadační fond svou činností přispět.

Nadace Agrofert

Pro rok 2017 byl např. vypsán program "Podpora projektů směřujících k budování dlouhodobých vztahů mezi seniory a mladými lidmi/dětmi" - důraz je kladen zejména na podporu spolupráce v rámci komunity, upevňování sousedských vztahů a rozvoj občanské společnosti. Důležitým aspektem je budování respektu mezi generacemi a aktivní zapojení obou cílových skupin do života komunity.

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL

Fond byl zřízen za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Moravskoslezského kraje, a to zejména projektů ze sociální oblasti, kultury, vědy, vzdělávání, zdravotnictví a sportu. Výzvy jsou určeny zejména organizacím či jednotlivcům, kteří svou činnost cílí na děti a mládež nebo seniory, vědu a výzkum či civilizační choroby.

Nadace ČEZ

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů, které se mohou týkat podpory dětí a mládeže a také osob s handicapem.

Nadace Leoše Janáčka

Posláním nadace je rozvoj duchovních hodnot spočívajících v životním díle Leoše Janáčka, což představuje širokou škálu aktivit, například i zpřístupnění jeho literárních a teoretických prací, korespondence, dokumentů až k podpoře interpretace jeho díla.

Nadační fond TESCO

Tento program umožňuje neziskovým a příspěvkovým organizacím ucházet se o grant na realizaci projektu v hodnotě 30 000 Kč. Celkově se rozdělí 2 700 000 Kč mezi 90 organizací po celé České republice. Grant může mít různá zaměření například: životní prostředí, komunitní rozvoj, vzdělávání, rozvoj dovedností dětí, mladých lidí a dospělých, zdravý životní styl a zdraví.

T-Mobile Pomáháme

Pomáhají na svět prospěšným aplikacím a službám a podporují neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce. Působí jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky, předávají své zkušenosti a znalosti a pomáhají při mimořádných událostech.

Nadace OKD

Podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit, kulturního vyžití i životního prostředí. Podpora je poskytnuta projektům z nejrůznějších oblastí, které přinášejí regionu a jeho obyvatelům užitek. Nové výzvy jsou spuštěny - termín do 18.1.2017. Podporované oblasti Dětmarovice, Doubrava, Karviná, Stonava, Orlová, Havířov, Horní Suchá, Frýdek-Místek, Staříč a Paskov.

Autor: Marie Šedá
Pošli e-mailem

Copyright © 2017 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Tvorba www stránek Winternet
CCS 2.1  |  WCAG 1.0  |  Section 508  |  XHTML1.0

Fotografie poskytl Krajský úřad MSK. Autorem fotografií je Štefan Špic.